söndag, februari 28, 2016

0 Minianalys - NolatoInledning

Framtidsplanens utdelningsportfölj innehåller främst stora, välkända och förhoppningsvis stabila bolag. Det har tjänat sitt syfte väl med att bygga upp en stabil plattform för framtida utdelningar, men med tryggheten kommer även kompromisser. Med ett bolag av exempelvis Johnson & Johnson's storlek är det svårt att se att den främsta tillväxten ligger i framtiden, även om framtiden ser relativt god ut för bolaget. Man får stabila kassaflöden och en viss nivå av utdelningssäkerhet med ett sådant bolag, men man bör inte ha alltför stora förväntningar på att bolaget ska 10-dubblas i värde.

På andra sidan av skalan har vi de små, okända och i många fall oprövade bolagen som i teorin skulle kunna bli ett nytt JNJ, Går man tillräckligt långt ner i listorna så kommer nitlotterna att vara långt fler än vinstlotterna, och endast de med mycket goda kunskaper eller nerver kan hantera det på längre sikt.

Vi har varken mycket goda kunskaper eller tillräckliga nerver för att handla på de minsta listorna, utan vi har valt att bara kliva ett steg nedåt i listorna, till Mid Cap. Vi har även valt att vara ganska hårda i våra urvalskriterier, något man kan läsa om i Stabila utdelningsbolag på Mid Cap.

Nu har tiden kommit för första minianlysen av de bolag som vaskades fram. Först ut är plast-specialisten Nolato från skånska Torekov.

Andra analyser:
160305 - Minianalys av Mycronic
160313 - Minianalys av OEM

Kort om bolaget

Nolato bildades 1938 i Torekov och har idag nästan 8000 anställda. Bolaget är verksamt inom tillverkningsindustrin och gör produkter i plast, silikon och TPE. 

Så här beskriver Nolato sig själva:
Nolato är en högteknologisk, avancerad partner med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE. Vårt kunderbjudande omfattar allt från konceptutveckling, konstruktion och processoptimering till volymproduktion, vidareförädling och montering.

Bolagets verksamhet

Nolato är indelat i tre olika affärsområden

Nolato Medical
Nolato siktar på att vara en långsiktig partner till sina kunder inom utveckling och även inom produktion av medicinsk utrustning och läkemedel. Man har bland annat över 320 formsprutor för plast och TPE, och sammanlagt över 25.000 kvadratmeter renrumskapacitet. Bolaget har varit verksam inom området i över 50 år. Nolato tillverkar slangar för medicinskt bruk, läkemedelsförpackningar, andningsblåsor, insulinpennor, kateterballonger mm.

Affärsområdet står för 31% av Nolatos totala omsättning och för 32% av bolagets vinst.

Nolato Industrial
Nolatos industrigren handlar främst om formsprutade plastprodukter såsom motorsågshandtag, plastpluppar, plastpluggar, insugningsrör, nipplar, packningar etc. Produktfloran är mycket varierande och återfinns inom många olika branscher.

Affärsområdet står för 26% av den totala omsättningen och för 22% av vinsten.

Nolato Telecom
Det tredje området är Nolatos största. Här gör man delsystem med vad man kallar hög kosmetiskt innehåll, dvs snygga plaster, samt även produkter för skärmning och inkapsling av elektronik.

Området står för 43% av omsättningen och nära på hälften av bolagets vinst (46%).

Kunder och geografisk spridning


Nolato är ett globalt företag med både utveckling och produktion spridd över hela världen. När det gäller omsättningen så dominerar Asien och Europa. Nordamerika har en mycket liten del av den totala omsättningen. Sverige är den enskilt största marknaden med totalt 23%.

Intäkter, vinst och tillväxt

Under 2015 omsatte Nolato 4.7 Miljarder, vilket var en ökning på ungefär 10% från året innan. De senaste 10 åren har omsättningstillväxt legat på mer beskedliga 6% Vinsttillväxten har däremot haft en betydligt bättre utveckling och har under samma period ökat med cirka 20% / aktie.

En av de mer intressanta aspekterna med Nolato är dess förmåga att skapa avkastning på det investerade kapitalet. Det nämns i olika sammanhang att ett värde på ROIC över 20% tyder på att man har en stark ställning inom sitt område, och att man därmed kan prissätta sina produkter och tjänster högre än annars. Nolato som är verksamma inom en del mycket prispressande branscher (exempelvis fordonsindustrin) har lyckats förvånansvärt bra med detta. Snittet de senaste fem åren är 20.7%

När det gäller tillväxten inom de tre affärsområdena så är det svårt att få en klar bild. Inom industrin så har fordonsbranschen varit en starkt lysande stjärna de senaste åren, men risken är att det nu toppar ur då konjunkturen inte verkar få fart som önskat. Inom mobilområdet så finns det mycket rum kvar att växa inom, men senaste året har snarare varit negativt vad gäller tillväxt för Nolatos del, framförallt om man räknar med valutaeffekterna. Inom Nolato Medical så gav 2015 en omsättningsökning på mediokra 2%

Värdering

Med ett p/e på 13.8 och ett p/s på 1.2 så framstår Nolato som ett kap i förhållande till börsen i allmänhet. Med dess starka finanser, stabila kassaflöde och förmåga att göra vinst på sina pengar så ser det onekligen bra ut.

Men man måste ställa det i relation till historien också, Nolato har inte varit lika dyrt som det är idag även om siffrorna ser bra ut. Exempelvis så har Nolato de senaste 9 åren handlat på ett p/e mellan 6.4 och 13.8. p/s har under samma period varierat mellan 0.4 och 1.2. Detta indikerar alltså att vi just nu är på toppen av Nolatos värdering historiskt sett.


Nolatos kurs visar tydligt att maknaden värderat dem högre än snittet


Beror den relativt höga värdering nu att Nolato idag ser bättre ut än vad det gjorde för fem år sedan? Svårt att säga. Med den fantastiska utveckling som framförallt vinsttillväxten har haft så ställer det väldigt stora krav på att bolaget levererar ännu bättre siffror i framtiden. Även om det ser tufft ut så måste man vara medveten om att marknaden inom de olika affärsområdena är väldigt stora, och det bör finnas bra möjligheter att ett bolag med Nolatos kompetens tar större och större andel av dem.

Utdelningar

Nolato har en uttalad utdelningspolicy som lovar gott för utdelningsinvesterare.
Nolatos utdelningspolicy är att föreslå en utdelning som överstiger 50 procent av resultatet efter skatt, med beaktande av Nolatos långsiktiga utvecklingsmöjligheter, finansiella ställning och investeringsbehov.
Detta innebar att man efter 2015 föreslår en utdelning på 10 kronor per aktie, motsvarande 63% av 2015 års vinst. Jämfört med utdelningen förra året så har man höjt den med 17%


Som man kan se i historiken så jobbar man inte med ständigt ökande utdelningar, utan man väljer istället att anpassa utdelningarna efter rådande klimat. Man kan också notera att vinsterna har täckt alla utdelningar förutom under 2007. Nolato har ett mycket bra kassaflöde, och något som vi brukar tycka är intressant för utdelningsbolag är om det fria kassaflödet över tid är positivt. I Nolatos fall så är femårssnittet på marginal +4.9%, vilket är bra men kanske inte fantastiskt,

Även om Nolato har ökat utdelningen med närmare 300% sedan 2007 så har direktavkastningen på senare år sjunkit. Det beror ju på att kursen har stigit ännu snabbare, vilket för de tidigare ägarna har varit en riktigt trevlig utveckling, men  för en utdelningsinvesterare som idag tittar på bolaget för ett eventuellt första köp så ser det inte lika trevligt ut. Just på grund av att direktavkastningen är historiskt låg så kan man ana att det inte är riktigt rätt timingmässigt (om vi nu tillåter oss att förenkla med att säga att de senaste 10 åren är bolagets historia, det är ju trots allt ett bolag som funnits i snart 80 år).

Å andra sidan så är närmare 5% direktavkastning inte alls något att fnysa åt. Framförallt inte i ljuset av den senaste utdelningsökningen på 17%

SlutsatsSammanfattningsvis kan man nog säga att Nolato är ett fantastiskt fint litet bolag som har gjort väldigt mycket rätt de senaste åren. Med spetskompetens inom flera viktiga, men i många ögons tråkiga, områden så har man lyckats skapa sig någon form av vallgrav mot konkurrenter och därmed goda möjligheter att fortsätta växa. Finanserna i bolaget är dessutom goda och som utdelningsinvesterare så finns inget alls att klaga på, snarare tvärtom.

Det enda smolket i bägaren är känslan av att vara för sent ute, men det blir ofta så när man sorterar fram bolag som redan har visat sig vara högkvalitativa. Den som tror att man med våra krav på bolagets kvalitet får fram turn around-case där man kan vara med från botten blir nog besviken, och även om vi är medvetna om det så lägger det lite sordin på glädjen av att finna så pass bra bolag som vi tycker att Nolato är.

Blir det köp av Nolato? Ja med stor sannolikhet blir det ett köp även för långsiktiga utdelningsportföljen. Bolaget finns redan med i vår Magic Formula-portfölj, men den ombalanseras som bekant en gång per år och då finns risken att Nolato inte platsar nästa gång.


lördag, februari 20, 2016

5 Stabila utdelningsbolag på Mid Cap

Framtidsplanens långsiktiga mål är att få utdelningar att en dag täcka årets alla utgifter, och vägen dit har stakats ut i tre parallella portföljer med tre olika strategier. Tanken med att ha tre parallella strategier är dels att minimera risken att en viss strategi inte fungerar så som tänkt under alla år framöver, men det är också ett sätt att bibehålla fokus och intresset för investeringarna. Det blir helt enkelt lite roligare och därmed lättare att hålla sig fast vid det långsiktiga målet.

De tre portföljerna är beskrivna mer i detalj under fliken Strategi, och kan i korthet beskrivas som

  • Utdelningsportföljen - en portfölj inriktad på bolag med konsekvent utdelning och god möjlighet för framtida utdelningar.
  • Tillväxtportföljen - en portfölj med mindre krav på utdelningar och mer fokus på bolag som är i tillväxtfasen.
  • Magic Formula - en helt mekanisk/kvantitativ portfölj som är baserad på Joel Greenblatts "magiska formel"
Tittar man noggrannare på utdelningsportföljen så ser man omgående att majoriteten är riktigt stora bolag som möjligen har den bästa tillväxten bakom sig, men som fortfarande levererar i form av stabila kassaflöden och utdelningar. Det har varit en uttalad strategi att från början bygga upp en stabil grund i form av mindre exotiska bolag för att med tiden börja växla upp mot mindre kända, och kanske framförallt mot mindre bolag. 

Tanken är att då inte bara ha stabila utdelningsbolag, utan även att försöka få upp utdelningstillväxten på portföljen genom att välja mindre bolag med möjlighet till högre framtida avkastning. Med detta skifte i strategin så ökar även riskerna, men vårt fokus kommer även bland de mindre bolagen vara att hålla riskerna nere och därför kan urvalet av bolag ses som lite fegt i andras ögon.

Flera eminenta bloggrannar har på senare tid tagit upp liknande frågeställningar, bland annat Långsiktig investering - Bolagsstorlek och utdelningsavkastning - i vilka vatten ska man fiska?
Vilka bolag tittar vi nu på?

Vi har valt att ta ett litet kliv att börja med, ned till Mid Cap och inte längre än så. Då vi inte har lika bra koll på bolagen på Mid Cap som på large Cap så har vi valt att börja med en kvantitativ metod för att filtrera fram ett antal bolag för vidare analys. Det första vi har gjort är att vi har uteslutit alla fastighetsbolag, råvarubolag, spelbolag samt bolag med huvudfokus på fordonsindustrin. 

Att fastighetsbolagen utesluts är för att vi anser (rätt eller fel) att det inte finns några direkta fördelar med de mindre fastighetsbolagen i jämförelse med de större bolagen på Large Cap. Råvarubolagen känns alldeles för riskabla för vår smak, inte ens de allra största känns i dagsläget särskilt stabila. Spelbolagen tror vi kommer att ha det tufft framöver efter några års formidabel utveckling bakom sig. Uteslutningen av fordonsindustrin har med dess cykliska natur att göra, men en liten del av det har också med personlig insyn i branschen att göra.

Enligt Börsdata så har Mid Cap 97 bolag. Efter att ha gjort grovsorteringen enligt ovan så kvarstår 69 bolag. Det är fortfarande alldeles för många att analysera och därför har vi även lagt på krav för minst 20% på femåriga snittet av ROIC - return on invested capital, samt ett positivt fritt femårigt snitt av kassaflödes-marginalen. Valet av nivåer kan diskuteras men målet är att vaska fram bolag som trots att de är små har en vallgrav som då manifesteras i möjligheten att ta bra betalt för sina produkter och tjänster. Det positiva kassaflödet är förhoppningsvis en indikation på möjligheten att bibehålla och öka utdelningarna framöver.

Efter de ganska hårda kraven så har list kortats ned betydligt. Av de ursprungliga 97 bolagen så återstår nu 9 bolag, en klart behändigare mängd att analysera.


Nästa steg - minianalyser av bolagen

De närmaste veckorna kommer vi att göra mindre analyser på de nio bolagen. Målsättningen är att förhoppningsvis vaska fram fler än noll bolag som kan platsa som långsiktiga innehav i utdelningsportföljen. Med tanke på vilka bolag som har filtrerats fram åt oss så känns det ännu så länge mycket hoppfullt!

2016-02-28 : Minianalys av Nolato
2016-03-05 : Minianalys av Mycronic
2016-03-13 : Minianalys av OEMsöndag, februari 14, 2016

0 Kanadensiska bankerna - ett år senare

För ungefär ett år sedan så gjorde vi en serie minianalyser av de fem största bankerna i Kanada. Frågeställningen då var om det var ett bra läge att investera i Kanada och framförallt om det låga oljepriset och eventuella husbubblan skulle kunna vara ett hot under året.

För den som inte har riktig koll på de kanadensiska bankerna så kan man kortfattat kalla dem för utdelningsinvesterarens våta dröm, givet att framtiden följer historiken någorlunda väl. De fem bankerna har delat ut under de senaste 145-186 åren. Här är en sammanställning av de fem bankerna.

Analyserna vi gjorde ledde fram till ett köp av banken vi just då tyckte såg mest intressant ut - Bank of Nova Scotia. Men hur har det gått sedan dess, var det ett bra läge att köpa en kanadensisk bank i allmänhet och kanske Bank of Nova Scotia i synnerhet?

Minianalyserna av de fem bankerna

Canadian Imperial Bank of Commerce
Bank of Montreal
Bank of Nova Scotia
Toronto Dominion Bank
Royal Bank of Canada

Analystabellen

Nedanstående tabell var resultatet av den kvantitativa delen av analyserna. Bank of Nova Scotia stod ut som bäst inom p/e, kapitaltäckning samt lägst kostnad / intäkter. Tillväxten i bolaget låg på 8% vilket inte direkt stack ut.  Utdelningstillväxten på 6.5% var inte högst men vi hade en tro på att BNS skulle kunna öka takten framgent.

BankYieldUtd tillväxt 10 årp/eKapitaltäckningK/I10 år CAGR
Royal Bank Of Canada3.99%8.30%12.719.90%61.80%7%
Toronto-Dominion Bank3.63%8.60%13.079.40%65.00%11%
Bank of Nova Scotia4.21%6.60%11.8710.80%53.90%8%
Bank of Montreal4.08%4.10%12.2510.00%61.60%7%
Canadian Imperial Bank of Commerce4.65%4.10%12.0810.30%58.40%7%

Direktavkastning och utdelningsökningar

Ser vi nu på de senaste 12 månadernas utveckling så kan vi konstatera att utdelningsökningarna inte riktigt gick att förutspå med ovanstående tabell. Högst ökning hade CIBC, vilken visade den lägsta ökningen i tabellen. Bank of Nova Scotia ökade med ungefär samma nivå som 10-årssnittet. Gemensamt mellan bankerna är att de fortsätter sin utdelningshistoria ganska väl!

BankDirektavkastning 2015Direktavkastning 2016Ökning
Swedbank5.52%6.73%-6.07%
Nordea5.27%7.39%3.50%
SEB4.70%6.36%10.53%
Canadian Imperial Bank of Commerce4.65%5.30%9.14%
SHB4.36%5.77%2.74%
Bank of Nova Scotia4.21%5.20%6.06%
Bank of Montreal4.08%4.40%5.00%
Royal Bank Of Canada3.99%4.60%5.33%
Toronto-Dominion Bank3.63%4.00%8.51%

Värdering och kursutveckling

Här ser vi något som vi verkligen inte anade när vi valde vårat förstahandsval. När de fem kanadensiska bankernas kursutveckling jämförs så är det tydligt att BNS har gått sämst av de fem. Utan att ha gått i djupare analys av läget så kan man misstänka att det har med den relativt tunga exponeringen mot Latinamerika som spökar. Även om det gått dåligt för bankerna i stort så har BNS den största utlandsexponeringen. 

Jämför man kursutvecklingen med p/e-kontraktionen som har skett så blir det ännu tydligare. Bankerna har värderats ner ungefär lika mycket mot sina vinster, men BNS har uppenbarligen inte ökat vinsterna i samma takt som konkurrenterna.

Vinnaren här tycks Canadian Imperial Bank of Commerce vara. Med en p/e-kontraktion på 27% så har kursen endast fallit med 8%

Bankp/e 2015p/e 2016FörändringKursutv 12 mån
SEB11.4210.91-4.47%-19.00%
Bank of Nova Scotia11.878.58-27.72%-19.00%
Canadian Imperial Bank of Commerce12.088.75-27.57%-8.00%
Bank of Montreal12.259.82-19.84%-8.00%
Royal Bank Of Canada12.719.06-28.72%-12.00%
Toronto-Dominion Bank13.0710.78-17.52%-8.00%
Swedbank13.3811.54-13.75%-23.00%
Nordea13.789.53-30.84%-19.00%
SHB15.9812.14-24.03%-18.00%

Kanadensiska dollarn

För oss svenska investerare så har man även fått sig en smäll av det sjunkande värdet på den kanadensiska dollarn. Vi har sett värdet minska med 10% över året bara genom en försvagad CAD-valuta.


Slutsats

Var det rätt läge att för ett år sedan köpa kanadensiska banker? Nej, det kan man definitivt säga att det inte var. Med en kursutveckling på i snitt -10% i kombination med -10% i försvagad valuta så kan man inte annat säga om timingen. Det är tydligt att det låga oljepriset oroar, och det ingen vet är om det kommer att leda till ännu värre problem om man blickar framåt.

Var det rätt val att endast köpa en bank och att då välja BNS? Nej, inte ens det var ett bra val sett på senaste 12 månaderna. Inte nog med att BNS dragits ned av den allmäna trenden, man har även visat att diversifieringen mot Latinamerika under det här året varit av ondo. Därmed inte sagt att det i långa loppet är en bra diversifiering.

Men vi hänger inte läpp för detta. Istället blickar vi framåt och funderar på om det kanske nu är rätt läge att utöka sina positioner i Kanadas banksektor. Med en valuta som nu är 7% under det tioåriga snittet, samtidigt som bankernas vinster värderas rekordlågt så ser det på pappret intressant ut. Med en direktavkastning på mellan 4-5% så är det också ett historiskt bra läge för dessa utdelningsgiganter.

Blir det då mera BNS för oss? Nej, det lutar åt Canadian Imperial Bank of Commerce den här gången, men först måste årsrapporterna läsas igenom noggrant.

0 Intressant artikel om utdelningsinvestering i DN

DN hade idag en intressant artikel för den som är intresserad av utdelningsaktier som investeringsmetod. Artikeln är kanske mer riktad mot den som inte känner till konceptet sedan tidigare men det skadar aldrig att läsa även för den som redan är såld på idén. Titeln kan jag tycka är lite märklig dock, det är inte ett alternativ för börsintresserade utan det är väl mer en strategi för börsintresserade?

Utdelningsaktier alternativ för börsintresserade


lördag, februari 13, 2016

2 Framtida avkastning i ljuset av historien

De flesta av oss långsiktiga investerare gör nog det - projicerar framtida utveckling av aktiekapitalet, bara för att drömma lite och för att se astronomiska belopp någon gång i en framtid långt från nu. Problemet med att projicera framåt är dock att man som bekant inte har en aning om hur framtiden kommer att se ut, och det finns så många alternativa scenarion som kan komma att påverka resultatet markant. Men om man bortser ifrån att historisk avkastning inte alls har något med framtida avkastning att göra så kan man med gott samvete leka lite med siffror!
Historisk utveckling inklusive utdelningar

Affärsvärlden är en fantastisk källa till statistik när det gäller historisk avkastning. Man har på sin hemsida data från 1900 och framåt över vad man kallar för AFGX - Affärsvärldens Generalindex, ett index som även inkluderar utdelningar. I nedanstående graf ser vi utvecklingen på detta index sedan 1980.
Man kan se att snittet sedan 1980 ligger på 17%, och bästa året 1983 gick index upp med 66% medan bottenåret 2008 gav -42%.

Fiktivt sparande i 20 år

Vad händer om man gör en jämförelse mellan olika startår, givet att man sparar exakt samma summa under lika lång tid? Kommer slutresultatet att skilja sig väldigt mycket åt, eller kan man på 20 år tro att det jämnar ut sig? 

I experimentet räknar vi med att man får en avkastning som motsvarar AFGX, och att man kontinuerligt sparar 10.000 SEK i månaden. Ja det är mycket för många, men inte helt orimlig mycket. Vad som inte är med i experimentet är pengarnas realvärde, vi har alltså helt bortsett från inflationen och tittar enbart på beloppet som jämförelse.

Startår10 år20 år
1980400000029800000
1981330000017100000
198225000008300000
198331000008900000
198427000008900000
1985290000010500000
1986340000011300000
198737000009100000
198837000004800000
198953000006300000
199042000007200000
199132000005600000
199217000005600000
199320000006200000
199420000006000000
199523000005800000
19962600000
19972100000
19981100000
19991600000
20001900000
20011600000
20021700000
20032100000
20042100000
20052100000

I resultatet kan man se att det skiljer sig väldigt mycket åt vilket år man börjar sitt sparande. Jämför man startår 1980 med startår 1982 så skiljer det efter 20 år hela 21 miljoner kronor! Sämsta utveckling efter 20 år har den som påbörjat sparandet 1988, med ett slutvärde på totalt 4.8 miljoner.

Minsta totalvärdet efter 10 års sparande, 1.1 miljoner, hade man haft om man börjat spara 1998. Detta kan då ställas i relation till startåret 1989 då man istället hade haft 5.3 miljoner, dvs fem gånger mer pengar efter att ha sparat lika mycket varje månad.

I den här grafen kan man se hur värdet förändras under de 20 åren med sparande. Varje kurva representerar ett fiktivt sparår. 

Slutsats

Oavsett hur duktig man än är på att slå index eller ej så är man en del av något mycket större på sikt. Snittet på 17% sedan 1980 har fördelats "orättvist" över perioden och den som underavkastat börsen under de bästa åren har med stor sannolikhet mer pengar än den som överavkastat under de sämsta åren. Man kan antingen se detta som en liten reality-check på jagandet efter överavkastning, eller enbart som rolig kuriosa. För vår del så påverkar det inte våra mål eller förhoppningar mer än att vi är medvetna om att vi troligen endast kan påverka på marginalen. Vi får istället hysa förhoppningar om att "vår sparperiod" inte kommer visa sig vara den sämsta. Vad som är betydligt bättre nu än tidigare är att det har blivit mycket billigare och enklare att spara i aktier.

Givet den historiska avkastningen ovan så har vi räknat ut att vårat mål om att kunna leva på utdelningar kommer att ta oss mellan 7 och 13 år, vilket kanske är den noggrannheten man får leva med!

onsdag, februari 10, 2016

2 Vestas ökar utdelningen med mer än 70%

Det danska vindkraftbolaget Vestas redovisar ett kanonresultat för 2015. Jämfört med 2014 så är ökningen markant på nästan alla punkter. Omsättningen har ökat med 22%, och nettovinsten med hela 75%

Bolagets omstrukturering efter krisen verkar ha gett resultat på många sätt. Förutom att marknaden har vuxit rejält på senare år så har även styrningen i bolaget varit betydligt stabilare.

Bolaget har ingen stark utdelningshistorik och när bolaget delade ut 2015 så var det första gången sedan 2003. Utdelningspolicyn sedan några år:

The Board’s general intention is to recommend a dividend of 25-30 per cent of the net result of the year. However, the paying out of dividends will always take into consideration the Group’s plans for growth and liquidity requirements.  
Under 2015 innebar detta en utdelning på totalt 3.90 DKK. Efter 2015 års resultatökning så har man föreslagit en utdelning på 6.82 DKK, dvs en ökning på cirka 74%

Att bolaget dessutom avslutar Q4 2015 med en ökning på 18% jämfört med Q4 2014 på orderingångssidan, i kombination med ökande marginaler, gör att det ser mycket spännande ut för framtiden. Det känns fortfarande som rätt beslut när vi kastade ut Chevron till fördel för Vestas!

Utdelningen går från låga nivåer (1% direktavkastning till 1.7%) och innebär för vår del cirka 100 kronor mer i årlig utdelning. Utdelningsökningar är ett härligt avbrott i de annars mycket röda siffrorna vi vant oss vid under året!
söndag, februari 07, 2016

2 Industrivärden - sälja?

Industrivärdens sänkta utdelning

Det har onekligen inte gått många förbi att Industrivärden med Fredrik Lundberg vid rodret har slagit in på en ny bana. Med ett långsiktigt mål om att öka flexibiliteten och möjligheterna för framtida förvärv så har man föreslagit både en förändrad utdelningspolicy, samt en mer försiktig skuldsättningspolicy.

Från 2014 års bokslut:

I syfte att öka Industrivärdens finansiella flexibilitet och kapacitet har styrelsen beslutat om en ny utdelningspolicy och en ny skuldsättningspolicy. 
Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 (6,25) kronor per aktie, motsvarande en direktavkastning för C-aktien om 3,4%.
Den nya skuldsättningspolicyn är att Industrivärdens skuldsättningsgrad ska vara mellan 0-10%, men kan periodvis över- eller understiga detta intervall.  
Läser man lite noggrannare så kan man även se att målet med den nya utdelningsstrategin är att man ska redovisa positivt kassaflöde före portföljändringar samt efter utdelningar. Man lämnar alltså manövreringsutrymme för utdelning även om ett stort köp lämnar negativt kassaflöde en viss period.

Skuldsättningen ligger för nuvarande på cirka 15%, vilket ligger över den nya strategins 0-10%. Finner man inget bättre att göra med de pengar man sparar på den sänkta utdelningen så lär man troligen se minskad skuldsättning inom kort.
Sänkt utdelning = såld aktie?

Ur ett strikt utdelningsperspektiv så ser det onekligen inte så roligt ut. Många, inklusive vi, ser en sänkt utdelning som något negativt då vår strategi i mångt och mycket baseras på kontinuerliga utdelningsökningar över lång sikt. Ett bolag som sänker utdelningen, alternativt ställer in den helt, sitter ofta ganska löst i utdelningsinvesterarens portfölj.

Men när det gäller Industrivärdens beslut så är det inte helt avgjort något negativt. Det har varit uppenbart att det skulle hända något mer eller mindre uppseendeväckande inom bolaget med tanke på alla omstuvningar och händelser inom bolagets underliggande innehav. Att Fredrik Lundberg har en långsiktig plan på förändring för Industrivärden har legat i fatet under året, och det vi ser nu är en del i den planen.

Behåller Industrivärden och köper troligen mer

Skulle policyändringen skett av andra orsaker än i ljuset av detta så hade det varit en ganska klar säljsignal för oss. Men vi tycker faktiskt att det nu ser mer spännande ut än på länge. Med en direktavkastning på 3.4% så platsar bolaget fortfarande i portföljen, och beslutet om förändrad utdelningspolicy förändrar inte vår inställning till huruvida Lundberg kan styra företaget i rätt riktning eller ej.

Så istället för att sälja så kommer vi troligen att öka vårat innehav.Vi ser nu med spänning på vad som kan hända i nya Industrivärden!

För den som vill läsa mer tankar om sänkningen så rekommenderar vi vår eminenta bloggkollega Petrusko, somi mångt och mycket har liknande tankar, även om han väljer att agera annorlunda - Industrivärden sänker utdelningen


lördag, februari 06, 2016

2 MF Hedge uppdatering

MF Hedge Uppdatering

Inför året så viktade vi om vår Magic Formula-portfölj, och samtidigt så passade vi på att implementera en enkel variant av hedge där vi blankar OMX och samtidigt köper de högst rankade aktierna enligt Magic Formula för lika mycket. Strategin har vi testat i teorin tidigare, men nu är det alltså skarpt läge.

Uppdateringen av vårat experiment kommer framöver att reflektera hur vår riktiga portfölj rör sig, och därför har vi även behövt byta ut de aktier som vi började experimentet med. Vilka aktier som numera ingår i experimentet kan man se här.

Perfekt start på året

Nja kanske inte, sammantaget så ligger våra portföljer -2% efter första månaden, men just MF-portföljen har stått emot börsraset mycket bra. Månaden slutade på +0.89% för MF Hedge OMX, och därmed fortsätter sviten av absolutavkastning för strategin.

StartAugSepOktNovDecJan
MF topp0.0%-5.5%-4.6%3.6%7.2%10.0%1.1%
MF botten0.0%-8.8%-7.0%-1.4%-0.6%-3.0%-11.3%
MF Hedge0.0%3.2%2.5%5.0%7.8%13.0%12.4%
MF Hedge OMX0.0%2.2%5.3%7.3%8.9%14.6%15.5%
OMXSPI0.0%-7.7%-9.9%-3.7%-1.7%-4.7%-12.7%


0 Hög direktavkastning eller hög utdelningstillväxt?

Hög direktavkastning eller hög utdelningstillväxt?

En vanlig strategi bland utdelningsinvesterare är att fokusera mer på takten av utdelningstillväxt snarare än att köpa bolag med hög direktavkastning. Tanken är då att konsekvent ökande utdelningar på sikt ska ge både mer i utdelningar och höjda aktiekurserna än vad högavkastande bolag utan ökad utdelning ger. Exempelvis ger en utdelningstillväxt på 10% en fördubblad utdelning på 7 år, medan en utdelningstillväxt på 7% tar 10 år på sig. Börjar man på samma nivå av direktavkastning så är oftast den med högst utdelningstillväxt mest intressant, men ofta så brukar det (tyvärr) vara ett motsatt förhållande mellan direktavkastning och utdelningstillväxt.

Ser man på väldigt lång sikt så borde detta innebära att det är viktigt att finna bolag med konsekvent hög utdelningstillväxt, men det finns vissa problem med det resonemanget. Ett av problemen är att det är svårt att förutspå huruvida ett bolag kommer att fortsätta att ens dela ut lika mycket som tidigare, och ännu svårare att sia om bolaget dessutom hållbart kan öka utdelningarna i samma takt som historien visat. Väljer man ett bolag med mycket låg direktavkastning men hög utdelningstillväxt så sätter man stor tilltro till att ökningarna inte kommer att avta, och är direktavkastningen väldigt låg från början så ökar riskerna betydligt att man misslyckas. Å andra sidan så kan en icke ökande utdelning i många fall leda till en stagnerande aktiekurs, och det är såklart inte intressant ens för oss utdelningsinvesterare.

Vilken strategi som är bäst är upp till var och en att avgöra, men vi har har valt att ha en blandning av båda typer av aktier i vår portfölj. Detta gör vi för att på något sätt minska riskerna som finns i de olika typerna av bolag. Exempelvis har vi högavkastande NorthWest Healthcare som har en direktavkastning på 9% men ingen utdelningsökning, samtidigt som vi tror att ett bolag som Vestas som idag delar ut 1% kan komma att ha rejäla ökningar de närmaste åren.
Utdelningsportföljens utdelningsökningar 2015

Vår portfölj har som tidigare nämnt en blandad kompott av båda kategorierna av utdelningsaktier. Vi har ett långsiktigt mål om en samlad utdelningstillväxt på 6.5% samt en direktavkastning på cirka 3.5% av det investerade kapitalet. 2015 har visat sig vara ett bra år gällande utdelningstillväxten. Då vi har mycket utländska aktier så räknar vi även in förändringar i valutakurser i utdelningstillväxten. Detta gör att det under 2015 blev en skjuts uppåt på grund av vår stora dollarexponering.

Tittar man på alla bolag så är snittet 6.8%, men lägger vi även till viktning baserat på portföljandel så slutar 2015 års utdelningstillväxt på totalt 10%

Dessa 10% utdelningstillväxt ger oss cirka 1500 i ökad årlig utdelning, vilket motsvarar ungefär 3 månaders aktieköp i vår nuvarande takt. Utdelningsökningarna är därmed av mycket stor betydelse för vår målsättning att en dag kunna täcka alla våra utgifter med utdelningar.

BolagÖkning
Omega Healthcare Investors Inc30.18%
Target Corporation24.24%
McDonald's Corporation19.33%
T. Rowe Price Group Inc-0.74%
3M Co9.60%
Johnson & Johnson-0.12%
Realty Income Corp27.90%
HCP, Inc.24.26%
Vestas Wind Systems A/S0.84%
Den Norske Bank17.82%
Orkla-1.55%
ATEA-7.39%
Gjensidige37.83%
AKER-6.42%
NorthWest Health Prop Real Est Inv Trust-6.94%
Bank of Nova Scotia-3.72%
Abb Ltd0.00%
Investor AB11.11%
H & M Hennes & Mauritz AB0.00%
Atlas Copco AB5.00%
Industrivarden AB-20.00%
Ratos AB0.00%
Svenska Handelsbanken AB0.00%
SOUTH32 LTD SPON ADR EA REPR 5 ORD0.00%
BHP Billiton plc (ADR)10.40%